தரம் 11 இற்கான விடுமுறைகால செயலட்டைகள்

தமிழ் மொழிமூலம்

 

செயலட்டை-1 செயலட்டை-2
தமிழ் மொழியும் இலக்கியமும் பகுதி 1,2
தமிழ் மொழியும் இலக்கியமும்  பகுதி 1,2
தமிழ் மொழியும் இலக்கியமும் பகுதி-3 தமிழ் மொழியும் இலக்கியமும் பகுதி-3
சைவநெறி சைவநெறி
விஞ்ஞானம் விஞ்ஞானம்
கணிதம் கணிதம் 
வரலாறு பகுதி-1  வரலாறு
 வரலாறு பகுதி-2 புவியியல்
ஆங்கில மொழி பகுதி-1 சித்திரம்
ஆங்கில மொழி பகுதி-2
வணிகக் கல்வியும் கணக்கீடும்
  தமிழ் இலக்கியம்
  ஆங்கில இலக்கியம்

 

ஆங்கில மொழிமூலம்

 

செயலட்டை-1 செயலட்டை-2
கணிதம்  கணிதம்
 விஞ்ஞானம் விஞ்ஞானம்
 ஆங்கில மொழி பகுதி-1 ஆங்கில இலக்கியம்
ஆங்கில மொழி பகுதி-2
 

 

 

 

 

Joomla templates by a4joomla